<<

Reieråsen-Søndre Jeløy

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
1.5
KM
STIGNING
53
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Turen starter ved kyststitavlen på Framnes hvor du følger kyststien utover Reiertangen i retning Alby. Når du nærmer deg landskapsvernområdet tar du av til høyre og følger umerket skogsti slakt oppover Reieråsen. Etterhvert flater terrenget ut og skogstien følges fram til tydelig varde. Her tar du av til venstre og følger sti ut til utsiktsplassen "Tittut" hvor det er flott utsyn utover et av de mest særprega kulturlandskaper i Norge med flotte herregårder og allèer.
Geologisk hører Jeløya til det såkalte Oslobeltet og berggrunnen er av vulkansk opprinnelse.
Området har en rik og variert flora. Her finnes kulturbetingete enger og rike og varierte vegetasjonssoner mot grøfter og gårdsdammer, dyrka mark og langs sjøen.

Med unntak av de høyereliggende partiene på Reieråsen, er barskogen arts- og næringsrik og oppblandet med løvtrær. I tillegg finnes partier med svartor- sumpskog, rester av gråorskog og alm- lindeskog.
Blåveis og hvitveis blomstrer tidlig om våren i underskogen. Utover... (mer) sommeren endres floraen og domineres av blomsterløse og bredbladete planter som trenger mindre lys.

Det er registrert 220 fuglearter i landskapsvernområdet, hvorav noe over en tredjedel er påvist rugende.
Områdets rike variasjon gir leveområder for fugler knyttet til en rekke biotoper.

Kyststien, ferdselsregler m.m: http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Fortsett på Sti 0.1 km 0.1 km
  Ta skarpt til venstre på Traktorveg 0.2 km 0.0 km
  Fortsett på Sti 0.2 km 0.0 km
  Hold venstre på GangSykkelveg 0.2 km 0.0 km
  Hold venstre på Sti 0.3 km 0.1 km
  Fortsett på GangSykkelveg 0.3 km 0.0 km
  Ta til venstre ved Sti for å bli på GangSykkelveg 0.3 km 0.0 km
  Ta skarpt til venstre på Sti 0.4 km 0.1 km
  Ta til høyre for å bli på Sti 0.4 km 0.0 km
  Ta til høyre for å bli på Sti 0.5 km 0.0 km
  Ta til høyre for å bli på Sti 0.5 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Alby, Østfold, NO
  Lengde: 1.5 kilometer
  Høydeprofil: + 53 / - 19 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur