<<

Padletur til Sletterøyene og Eldøya

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
21.4
KM
STIGNING
2
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Turen starter ved Saltholmen med nord og vestvendte svaberg med litt sandstrand. Her er det er lett å sette ut kajakk og kano. Fra Saltholmen padler du langs Rødskjær og over til Søndre Sletter.

Eldøya-Sletter landskapsvernområde ligger i Rygge og Råde kommuner i Østfold fylke. Området ble opprettet i 1997, har plantelivsfredning og er på 12 649 dekar landareal, av dette er 11 017 dekar sjøareal. Landskapsvernområdet er oppretta for å bevare natur- og kulturlandskapet i området, der kvartærgeologien og botanikken er spesielt interessant.
Deler av Eldøya, Store Sletter og Søndre Sletter er også sjøfuglreservater med ferdselsforbud i hekketiden.

Landskapsvernområdet består av fem øyer og en halvøy. Lengst i nord ligger øya Kollen, som for en stor del er bevokst med skog og kratt. Deretter følger Eldøya, som består av en mosaikk av skog, kratt og åpne engarealer. Her finnes også et tjern. På den nordøstre spissen av øya er det en sandstrand hvor man kan komme inntil med båt.

De tre Sle... (mer)tter-øyene er skogløse, og her består vegetasjonen nesten utelukkende av eng.
Det vokser mange sjeldne planter i området, blant annet hestekjørvel, som ikke er funnet andre steder i landet. Kubjelleengene på Eldøya og Store Sletter er et vakkert skue om våren. Kubjellen er kommuneblomsten til Rygge. Marianøkleblom er Rådes kommuneblomst som også finns på Sletterøyene. Vegetasjonen er fredet, og plukking er derfor ikke tillatt.

Inntegnet padletur må sees på som et forslag til rute, men vindretning og andre forhold kan naturligvis medvirke til at du må velge annen rute under turen.

Andre turer i Råde:
https://www.rade.kommune.no/for-innbyggere/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips til opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT Vansjø:http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Saltnes, Østfold, NO
  Lengde: 21.4 kilometer
  Høydeprofil: + 2 / - 3 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Kajakk / kano, Fiske